Basunen

Vrede på konservatoriet

Kulturministerielt forslag vakte harme på
Det jyske Musikkonservatorium

Af Thorkild Dalsgaard

I midten af august udsendte kulturministeriet et forslag til ny fagfordeling på de danske musikkonservatorier. Forslaget henholder sig til en tidligere indgået aftale om øget arbejdsdeling mellem konservatorierne, som skulle have til formål ”at styrke det faglige niveau og fastholde frugtbare studiemiljøer samtidig med, at den geografiske spredning af konservatorierne fastholdes”.

Specialisering.
Ifølge forslaget skal de små fag (hermed menes guitar, accordeon, blokfløjte, teori, hørelære og tidlig musik) specialiseres på færre konservatorier end i dag. Det betyder for Århus’ vedkommende, at guitarklassen nedlægges og flyttes til konservatorierne i Ålborg, Esbjerg og Odense. Fra 2004 vil det dermed være slut med at spille guitar på Det jyske Musikkonservatorium i Århus!

Pædagogisk oprustning.
Forslaget sætter desuden tal på, hvor mange kandidater der skal uddannes årligt på konservatorierne. Desuden skal uddannelserne vægtes således, at der først og fremmest uddannes musikpædagoger. Først når man har sikret sig det efter ministeriets opfattelse tilstrækkelige antal musikpædagoger, kan der uddannes musikere og sangere uden pædagogisk uddannelse!

Århus-kvoten.
Forslagets tal ser sådan ud for hele landet – og for Århus:

Kandidater i alt:                          221 -  57  i Århus

Heraf klassiske musikpædagoger 87 - 22   i  Århus

Klassiske musikere/sangere         34 - (heraf 13 orkestermusikere)  i  Århus  5 (4)

Rytmiske musikpædagoger        79 -  23    i Århus

Rytmiske musikere/sangere        9  -  3      i Århus

Fødekædeproblematikken.
Ifølge forslaget er hensigten, at  kun ”de allerbedste musikere får uddannelse som orkestermusikere”. Desuden skal der være ”større fokus på at uddanne højtkvalificerede musikpædagoger, som kan viderebringe interessen for den klassiske musik til børn og unge og sikre, at der uddannes fremragende musikere”.  Dermed mener kulturministeriet at kunne afhjælpe de omdiskuterede problemer omkring den klassiske musiks fødekæde

Argumentation.
Desværre indeholder forslaget ikke nogen egentlig begrundelse for den valgte geografiske fordeling af fagene. Det fremgår heller ikke, hvilke personer der har deltaget i udarbejdelsen af det og som måske ville påtage sig et ansvar for det eller påtage sig at forsvare det. Måske er det Brian Mikkelsen himself?

Harme – og kritiske spørgsmål.
På Det jyske musikkonservatorium er kulturministeriets forslag blevet mødt med harme og med en byge af kritiske spørgsmål. Harmen er naturligt nok størst i guitarfaggruppen, som ifølge kulturministeriet  står foran nedlæggelse.

Docent Erling Møldrup, som er en af hovedkræfterne bag opbyggelsen af et faktisk eksisterende frugtbart studiemiljø i Århus, som kulturministeriet paradoksalt nok påstår at ville fastholde, er vred og bitter. ”Specialisering er jo blot et moderne managementudtryk, som ikke lader sig praktisere i musikken, hvor det jo netop gælder om at spille sammen, at lade sig inspirere af hinanden. Det er helt andre faktorer, som er afgørende inden for musikken”, siger han.

Erling har i en menneskealder været en central skikkelse inden for klassisk guitar i Danmark. Både hvad angår ny musik, hvor han i et tæt samarbejde med snart sagt alle, betydende danske komponister har uropført en lang række af værker for guitar alene og i samspil med andre instrumenter, men han har fremdraget en masse glemt dansk guitarmusik af høj kvalitet, som han – i lighed med den ny musik – har indspillet på CD. Guitarmiljøet i Århus har fostret kunstnere som f. eks. Kåre Norge og Lars Hannibal.

Udover sit virke som docent ved konservatoriet varetager Erling hvervet som tillidsmand for samtlige konservatorie lærere, såvel klassiske som rytmiske, og er medlem af bestyrelsen for konserva-torielærernes sammenslutning (sektion 43) i Dansk Magister Forening.

Erling Møldrup ser ingen saglig begrundelse for ministeriets forslag, men frygter, at det er udtryk for en politisk studehandel, som ikke har nogen genklang i den kunstneriske virkelighed.
”Det er dybt forstemmende, hvis  det fremover ikke bliver muligt for de øvrige studerende ved konservatoriet at spille sammen med guitarister”, siger han.

Studienævnene.
Forslaget har heller ikke vundet tilslutning blandt lærerne i konservatoriets studienævn. ”Det betyder en decimering af vores klassiske afdeling”, udtaler docent og trompetist Kristian Steenstrup. ”Vi skal afgive en masse , og vi får intet til gengæld”, siger han. Lærergruppen har formuleret en lang række, kritiske spørgsmål, som skal sammenfattes i et endeligt høringssvar til ministeriet.

Man stiller sig undrende bl.a. til ideen om, at ”kun de allerbedste musikere” skal uddannes til orkestermusikere (d.v.s. at musikpædagoger defineres som andenrangsmusikere!), og til at:

Pianister uddannes i København, klaverpædagoger i provinsen?

Man opretter et center for elektronisk musik i Århus, samtidig med et center for ny musik i Odense?

Samtidig er der i Ålborg startet en ny uddannelse i elektronisk musik, som skal samarbejde med konservatoriet i Esbjerg?

Desuden undrer lærerne sig over den tidligere omtalte nedlæggelse af i dag velfungerende studiemiljøer i fagene guitar, accordeon og hørelære.

Løsning af fødekædeproblemerne – eller kollektivt selvmord?
Lærerne finder kulturministeriets ledsagende bemærkninger om, at forslaget skal afhjælpe problemerne med den klassiske musiks fødekæde for absurd. Disse problemers løsning skal i høj grad også findes uden for konservatorierne.

Tidligere rektor, Erik Bach, har formuleret det således: ”Med de for tiden velkendte  problemer med svigtende tilgang af ansøgere til de klassiske studier på de danske musikkonservatorier og de måske endnu større problemer med store huller i fødekæden i den klassiske musik må man sige, at tidspunktet for indførelse af kvoter er ualmindelig dårligt valgt. Faktisk ligner det noget, der kunne ende som et kollektivt selvmord for den klassiske musik.”

Fristen for indsendelse af høringssvar udløb den 15. september. Dansk Musiker Forbunds høringssvar kan læses i ”Musikeren”.

Erling Møldrup

Docent Erling Møldrup

Basunen 2003 nr. 4 - 16. årgang
Fagtidsskrift for professionelle musikere i Midtjylland

Skriv til Basunen - e-mail: aarhus@dmf.dk

 

dkhotel